PHP学习_整理常见的PHP算法面试题

2021-05-28 0 732 百度已收录

本篇文章向大师介绍收拾整顿罕见的PHP算法口试题,有必定的参考代价,有需求的冤家能够参考一下,但愿对于大师有所协助。

一、拔出排序(一维数组) 根本思惟:每一次将一个待排序的数据元素,拔出到后面曾经排好序的数列中的得当地位,使数列仍然有序;直到待排序数据元素局部拔出完为止。

示例:

[初始关头字] [49] 38 65 97 76 13 27 49

J=2(38) [38 49] 65 97 76 13 27 49

J=3(65) [38 49 65] 97 76 13 27 49

J=4(97) [38 49 65 97] 76 13 27 49

J=5(76) [38 49 65 76 97] 13 27 49

J=6(13) [13 38 49 65 76 97] 27 49

J=7(27) [13 27 38 49 65 76 97] 49

J=8(49) [13 27 38 49 49 65 76 97]

function insert_sort($arr){
  $count = count($arr);  
  for($i=1; $i<$count; $i++){   
    $tmp = $arr[$i];    
    $j = $i - 1;    
    while($arr[$j] > $tmp){     
      $arr[$j+1] = $arr[$j];     
      $arr[$j] = $tmp;      
      $j--;      
    }  
  }  
  return $arr; 
}

二、挑选排序(一维数组) 根本思惟:每趟从待排序的数据元素当选出最小(或者最年夜)的一个元素,挨次放正在已经排好序的数列的最初,直到局部待排序的数据元素排完。 示例:

[初始关头字] [49 38 65 97 76 13 27 49]

第一趟排序后 13 [38 65 97 76 49 27 49]

第二趟排序后 13 27 [65 97 76 49 38 49]

第三趟排序后 13 27 38 [97 76 49 65 49]

第四趟排序后 13 27 38 49 [49 97 65 76]

第五趟排序后 13 27 38 49 49 [97 97 76]

第六趟排序后 13 27 38 49 49 76 [76 97]

第七趟排序后 13 27 38 49 49 76 76 [97]

最初排序后果 13 27 38 49 49 76 76 97

function select_sort($arr){   
  $count = count($arr);  
  for($i=0; $i<$count; $i++){   
    $k = $i;    
    for($j=$i+1; $j<$count; $j++){      
      if ($arr[$k] > $arr[$j]) $k = $j;    
    }    
    if($k != $i){      
      $tmp = $arr[$i];      
      $arr[$i] = $arr[$k];      
      $arr[$k] = $tmp;    
    }  
  }  
  return $arr; 
}

三、冒泡排序(一维数组) 根本思惟:两两比拟待排序数据元素的巨细,发明两个数据元素的次第相同时即停止交流,直到不反序的数据元素为止。 排序进程:想象被排序的数组 R[1..N]垂直直立,将每一个数据元素看做有分量的气泡,依据轻气泡不克不及正在重气泡之下的准绳, 从下往上扫描数组 R,凡是扫描到违背来源根基则的轻气泡,就使其向上” 漂泊”,如斯重复停止,直至最初任何两个气泡都是轻者正在上,重者鄙人为止。

示例:

49 13 13 13 13 13 13 13

38 49 27 27 27 27 27 27

65 38 49 38 38 38 38 38

97 65 38 49 49 49 49 49

76 97 65 49 49 49 49 49

13 76 97 65 65 65 65 65

27 27 76 97 76 76 76 76

49 49 49 76 97 97 97 97

function bubble_sort($array){  
  $count = count($array);   
  if ($count <= 0) return false;  
  for($i=0; $i<$count; $i++){   
    for($j=$count-1; $j>$i; $j--){      
      if ($array[$j]<$array[$j-1]){        
        $tmp = $array[$j];       
        $array[$j] = $array[$j-1];       
        $array[$j-1] = $tmp;      
      }    
    }  
  }  
  return $array; 
}

四、疾速排序(一维数组) 根本思惟:正在以后无序区 R [1..H] 中任取一个数据元素作为比拟的” 基准”(无妨记为 X), 用此基准将以后无序区分别为摆布两个较小的无序区:R [1..I-1] 以及 R [I 1..H],且右边的无序子区中数据元素均小于即是基准元素, 左边的无序子区中数据元素均年夜于即是基准元素,而基准 X 则位于终极排序的地位上,即 R [1..I-1]≤X.Key≤RI 1..H, 当 R [1..I-1] 以及 R [I 1..H] 均非空时,辨别对于它们停止上述的分别进程,直至一切无序子区中的数据元素均已经排序为止。 示例:

初始关头字 [49 38 65 97 76 13 27 49]

第一次交流后 [27 38 65 97 76 13 49 49]

第二次交流后 [27 38 49 97 76 13 65 49]

J 向左扫描,地位稳定,第三次交流后 [27 38 13 97 76 49 65 49]

I 向右扫描,地位稳定,第四次交流后 [27 38 13 49 76 97 65 49]

J 向左扫描 [27 38 13 49 76 97 65 49]

(一次分别进程)

初始关头字 [49 38 65 97 76 13 27 49]

一趟排序以后 [27 38 13] 49 [76 97 65 49]

二趟排序以后 [13] 27 [38] 49 [49 65]76 [97]

三趟排序以后 13 27 38 49 49 [65]76 97

最初的排序后果 13 27 38 49 49 65 76 97

各趟排序以后的形态

function quickSort(&$arr){  
  if(count($arr)>1){
    $k=$arr[0];
    $x=array();
    $y=array();
    $_size=count($arr);    
    for($i=1;$i<$_size;$i++){      
      if($arr[$i]<=$k){
        $x[]=$arr[$i];
      }elseif($arr[$i]>$k){
        $y[]=$arr[$i];
      }
    }
    $x=quickSort($x);
    $y=quickSort($y);    
    return array_merge($x,array($k),$y);
  }else{ 
    return$arr;
  }
}

五、希尔排序(shell sort)— O (n log n)

functionshell_sort(&$arr){  
  if(!is_array($arr))return;
  $n=count($arr);  
  for($gap=floor($n/2);$gap>0;$gap=floor($gap/=2)){
    for($i=$gap;$i<$n;++$i){
      for($j=$i-$gap;$j>=0&&$arr[$j+$gap]<$arr[$j];$j-=$gap){        
        $temp=$arr[$j];        
        $arr[$j]=$arr[$j+$gap];        
        $arr[$j+$gap]=$temp;
      }
    }
  }
}

六、二分查找

/** 
* 二分算法查找 
* @param array $array 要查找的数组 
* @param int $min_key 数组的最小下标 
* @param int $max_key 数组的最年夜下标 
* @param mixed $value 要查找的值 
* @return boolean 
*/ 
function bin_search($array,$min_key,$max_key,$value){       
  if($min_key <= $max_key){ 
    $key = intval(($min_key+$max_key)/2); 
    if($array[$key] == $value){ 
      return true; 
    }elseif($value < $array[$key]){ 
      return bin_search($array,$min_key,$key-1,$value);
    }else{ 
      return bin_search($array,$key+1,$max_key,$value);
    }  
  }else{   
    return false;  
  } 
}

七、线性表的删除了(数组中完成)

function delete_array_element($array, $i)  {  
  $len = count($array);  
  for ($j=$i; $j<$len; $j++){   
    $array[$j] = $array[$j+1]  
  }  
  array_pop($array); 
  return $array; 
}

八、字符串长度

function strlen($str)  { 
  if ($str == '') return 0; 
  $count = 0; 
  while (1){ 
    if ($str[$count] != NULL){ 
      $count++; 
      continue; 
    }else{ 
      break; 
    } 
  } 
  return $count; 
}

九、字符串翻转

function strrev($str)  {  
  if ($str == '') return 0;  
  for ($i=(strlen($str)-1); $i>=0; $i--){  
    $rev_str .= $str[$i];  
  }  
  return $rev_str; 
}

十、字符串比拟

function strcmp($s1, $s2)  { 
  if (strlen($s1) < strlen($s2)) return -1; 
  if (strlen($s1) > strlen($s2)) return 1; 
  for ($i=0; $i<strlen($s1); $i++){ 
    if ($s1[$i] == $s2[$i]){ 
      continue; 
    }else{     
      return false; 
    }  
  }  
  return 0; 
}

十一、查找字符串

function strstr($str, $substr) { 
  $m = strlen($str); 
  $n = strlen($substr); 
  if ($m < $n) return false; 
  for ($i=0; $i<=($m-$n+1); $i++){ 
    $sub = substr($str, $i, $n); 
    if (strcmp($sub, $substr) == 0) return $i; 
  } 
  return false; 
}

十二、字符串交换

function str_replace($substr, $newsubstr, $str) { 
  $m = strlen($str); 
  $n = strlen($substr); 
  $x = strlen($newsubstr); 
  if (strchr($str, $substr) == false) return false; 
  for ($i=0; $i<=($m-$n+1); $i++){ 
    $i = strchr($str, $substr); 
    $str = str_delete($str, $i, $n); 
    $str = str_insert($str, $i, $newstr); 
  } 
  return $str; 
}

1三、拔出一段字符串

function str_insert($str, $i, $substr) { 
  for($j=0; $j<$i; $j++){ 
    $startstr .= $str[$j]; 
  } 
  for ($j=$i; $j<strlen($str); $j++){ 
    $laststr .= $str[$j]; 
  } 
  $str = ($startstr . $substr . $laststr); 
  return $str; 
}

1四、删除了一段字符串

function str_delete($str, $i, $j){ 
  for ($c=0; $c<$i; $c++){ 
    $startstr .= $str[$c]; 
  } 
  for ($c=($i+$j); $c<strlen($str); $c++){ 
    $laststr .= $str[$c]; 
  } 
  $str = ($startstr . $laststr); 
  return $str; 
}

1五、复制字符串

function strcpy($s1, $s2){ 
  if (strlen($s1)==NULL || !isset($s2)) return; 
  for ($i=0; $i<strlen($s1); $i++){ 
    $s2[] = $s1[$i]; 
  } 
  return $s2; 
}
1六、毗连字符串
function strcat($s1, $s2){ 
  if (!isset($s1) || !isset($s2)) return; 
  $newstr = $s1; 
  for($i=0; $i<count($s); $i++){ 
    $newstr .= $st[$i]; 
  } 
  return $newsstr; 
}

1七、复杂编码函数(与 php_decode 函数对于应)

function php_encode($str)  { 
  if ($str=='' && strlen($str)>128) 
    return false;
  for($i=0; $i<strlen($str); $i++){ 
    $c = ord($str[$i]); 
    if ($c>31 && $c<107) 
      $c += 20; 
      if ($c>106 && $c<127) 
        $c -= 75; 
        $word = chr($c); 
        $s .= $word; 
      } 
      return $s; 
    }
  }
}

1八、复杂解码函数(与 php_encode 函数对于应)

function php_decode($str)  { 
  if ($str=='' && strlen($str)>128) return false; 
  for($i=0; $i<strlen($str); $i++){ 
    $c = ord($word); 
    if ($c>106 && $c<127) $c = $c-20; 
    if ($c>31 && $c<107) $c = $c+75; 
    $word = chr($c); 
    $s .= $word; 
  } 
  return $s; 
}

1九、复杂加密函数(与 php_decrypt 函数对于应)

function php_encrypt($str) {  
  $encrypt_key = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890';
  $decrypt_key = 'ngzqtcobmuhelkpdawxfyivrsj2468021359'; 
  if (strlen($str) == 0) return false;   
  for ($i=0; $i<strlen($str); $i++){  
    for ($j=0; $j<strlen($encrypt_key); $j++){  
      if ($str[$i] == $encrypt_key[$j]){  
        $enstr .= $decrypt_key[$j];   
        break;  
      }  
    }  
  }  
  return $enstr; 
}

20、复杂解密函数(与 php_encrypt 函数对于应)

function php_decrypt($str) { 
  $encrypt_key = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890';
  $decrypt_key = 'ngzqtcobmuhelkpdawxfyivrsj2468021359'; 
  if (strlen($str) == 0) return false; 
  for ($i=0; $i<strlen($str); $i++){ 
    for ($j=0; $j<strlen($decrypt_key); $j++){ 
      if ($str[$i] == $decrypt_key[$j]){ 
        $enstr .= $encrypt_key[$j]; 
        break; 
      } 
    } 
  } 
  return $enstr; 
}

推选进修:《PHP视频教程》

以上便是收拾整顿罕见的PHP算法口试题的具体内容,更多请存眷酷吧易资源网别的相关文章!

收藏 (0) 打赏

感谢您的支持,我会继续努力的!

打开微信/支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦,分享从这里开始,精彩与您同在
点赞 (0)

酷吧易资源网 PHP教程 PHP学习_整理常见的PHP算法面试题 https://www.kubayi.com/5449.html

常见问题

相关文章

评论
暂无评论